Situació protegida

La seguretat social protegeix aquells pares que hagin de tenir cura d’un fill menor d’edat afectat per càncer o una altra malaltia greu quan tots dos treballin.

L’Estatut dels treballadors permet agafar una reducció de jornada per a la cura del fill d’almenys la meitat de la jornada i un màxim del 99 de la jornada.

En aquest sentit, per al cas que els treballadors que agafin aquesta reducció, tindran una prestació de la Seguretat Social, un subsidi que compensi la pèrdua de salari motivada per la reducció de jornada donada la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent als fills o menors al seu càrrec, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

En definitiva per donar-se la situació protegida ha de complir els requisits següents:

o Fills menors de 18 anys.

o pateixin càncer o una malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada.

o Necessiten cura directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

malaltia greu

Les malalties considerades greus vénen recollides en l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, que us podeu descarregar aquí.

La malaltia ha de provocar un ingrés hospitalari de llarga durada, encara que també està considerat com hospitalització la continuació del tractament mèdic o la cura del menor en domicili després del diagnòstic.

L’acreditació de la situació s’efectuarà mitjançant declaració emplenada pel facultatiu del servei públic de salut responsable de l’atenció del menor.

En cas de ser a través dels serveis mèdics privats, s’exigirà que la declaració sigui emplenada, a més, pel metge del centre responsable de l’atenció del menor. Quan hi hagi recaiguda del menor pel càncer o la mateixa malaltia greu, no serà necessari un nou ingrés hospitalari, si bé haurà d’acreditar, mitjançant nova declaració mèdica.

Reducció de la jornada

L’article 37 de l’Estatut dels Treballadors indica que el progenitor, adoptant o acollidor tindrà dret a una reducció de jornada de com a mínim el 50% de la jornada laboral. Aquesta reducció es pot sol·licitar fins que el menor compleixi 18 anys.

Com és una reducció de jornada, el màxim és de 99%, per que en un altre cas seria una excedència. Aquest màxim és sol·licitat per alguns treballadors, llavors cal treballar un 1%? No, normalment les empreses assumeixen que amb aquesta reducció no és necessari treballar aquest 1%.

En el conveni col·lectiu corresponent es podran establir noves condicions i supòsits de la reducció de jornada.

Tinc reserva del lloc de treball? Què passa quan em incorpori?

Sí, encara que en realitat no es tracta d’una reserva del lloc, ja que tècnicament mai s’ha suspès la relació laboral, ja que el treballador continua treballant com a mínim l’1% de la seva jornada laboral.

En conseqüència, quan finalitzi, pel motiu que sigui, la reducció de jornada, el treballador té el dret -i l’empresa l’obligació- a reincorporar al seu lloc de treball cobrant el salari que li correspon a la jornada segons el contracte de treball .

A més, haurà de realitzar les mateixes funcions que realitzava abans sense que pugui patir cap canvi. Qüestió diferent és que, l’empresa pugui, fer alguna modificació seguint el procediment de modificació substancial de les condicions de treball o de mobilitat geogràfica.

Altres recursos


Conveni de col·laboració amb la Clínica Dialibre. Demana accés al teu descompte com a soci!