Compartir aquest contingut ↓

L’escola detecta que té un infant amb necessitats educatives especials. L’EAP (Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies) li fa un informe de valoració psicopedagògic, amb el consentiment dels pares o tutors.

Una vegada fet l’informe, si es considera que el nen/a necessita suport, l’escola conjuntament amb l’EAP i el consentiment dels pares fa la demanda als Serveis Territorials d’Educació corresponents.

Aquests serveis territorials en funció de la demanda feta i de les hores que tenen, donen a l’escola el nombre d’hores que creuen adients per cobrir les necessitats de l’infant si ho veuen oportú.

A partir d’aquí, Serveis Territorials ho comunica a l’empresa que gestiona  els/les vetlladors/es i aquesta es posa en contacte amb l’escola per buscar el professional més adient.

Cal tenir en compte que un  mateix vetllador/a pot tenir al seu càrrec més d’un infant sempre i quan no es solapin els horaris dels nens/es. Les famílies han de donar el seu consentiment per a que el seu fill/a tingui una vetlladora.