Compartir aquest contingut ↓

En referència a la nostra disconformitat en relació amb la Resolució INT/10/2022, de 7 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/22):

Des de la Direcció General de la Policia, consideren que, totes les persones aspirants han de tenir l’aptitud psicofísica adequada per a la realització de qualsevol de les tasques que es poden atribuir a una persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra. Per tant, ha de ser apta per a totes les especialitats i al llarg de tota la seva trajectòria professional.

Comenten que les proves mèdiques s’han basat sempre en criteris d’idoneïtat laboral en sentit ampli i les seves bases i que, conjuntament amb les de tot el concurs oposició, estan reflectides i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en un annex on s’inclouen les patologies mèdiques que el tribunal qualificador de la convocatòria considera excloents per a la funció policial o per a altres cossos de l’Administració.

El punt 9 de l’annex 3 de la Resolució INT/10/2022 estableix les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica contempla la Diabetis Mellitus tipus I com a exclosa i qualsevol altra diabetis no controlada, amb evidència d’alguna complicació o que pugui dificultar “el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial”, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador, com a causes d’exclusió.

Per tant, la diabetis tipus 1 és una causa d’exclusió. I la tipus 2 i d’altres, dependrà dels facultatius del tribunal en funció de les complicacions derivades.

El Departament d’lnterior i Direcció General de la Policia consideren que cal evitar de manera genèrica qualsevol criteri d’exclusió prèvia en determinades patologies i que sigui una valoració individual, realitzada en el marc del procés selectiu, la que determini quines persones afectes amb aquestes patologies poden continuar el procés i quines haurien de ser excloses.

En el cas de la diabetis tipus 2 (ja que la 1 ja no entra) s’ha considerat aquesta limitació obeint un criteri de responsabilitat en l’execució de les tasques, tenint en compte les aptituds necessàries d’exigència dels cossos i forces de seguretat i de manera anàloga al tractament de la qüestió que fan altres cossos policials en aquest i en altres països, que, encara que no l’exclouen d’entrada, el limiten totalment en el procés de selecció amb l’objectiu de minimitzar el risc per a la pròpia salut i la de terceres persones.

Un cop reunits amb la Responsable de Seguiment i Valoració Mèdica, com a condició de facultativa mèdica i experta en valoració de l’aptitud psicofísica se’ns ha argumentat que de moment, no hi ha possibilitat d’incloure’ls entre d’altres per les limitacions en l’accés a determinats treballs, com poden ser els que suposin portar armes o conduir algun tipus de vehicle especial (entre d’altres, ja el reglament per portar armes posa limitacions a les persones amb diabetis).

El cos també ens comunica una altra problemàtica que veuen a diari: “l’abús” de peticions que és té un cop estan dins del cos amb demandes tipus: adaptació d’horaris, pauses, baixes etc. arrel de la malaltia.

No obstant això, en el cas estatal:

El Govern espanyol ha anunciat l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022, incloent-hi les convocatòries al Cos de la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, per a les quals patir diabetis ja no és motiu d’exclusió.

Tot i que les bases de la convocatòria encara estan pendents de publicació, des de l’ Administració Pública es garanteix que les persones amb diabetis no es trobaran amb barreres en l’accés a llocs de treball com a Policia Nacional o Guàrdia Civil (no és el cas dels mossos d’Esquadra).

En cas de trobar-se amb alguna discriminació referent a l’accés  a Policia Nacional o Guàrdia Civil es prega contactar amb l’Associació de Diabetis de Catalunya que, mitjançant la Federación Española de Diabetes (FEDE) garantiran el compliment de la normativa vigent traslladant els casos de discriminació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.