En referència a la nostra disconformitat en relació amb la Resolució INT/10/2022, de 7 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/22):

Des de la Direcció General de la Policia, consideren que, totes les persones aspirants han de tenir l’aptitud psicofísica adequada per a la realització de qualsevol de les tasques que es poden atribuir a una persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra. Per tant, ha de ser apta per a totes les especialitats i al llarg de tota la seva trajectòria professional.

Comenten que les proves mèdiques s’han basat sempre en criteris d’idoneïtat laboral en sentit ampli i les seves bases i que, conjuntament amb les de tot el concurs oposició, estan reflectides i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en un annex on s’inclouen les patologies mèdiques que el tribunal qualificador de la convocatòria considera excloents per a la funció policial o per a altres cossos de l’Administració.

El punt 9 de l’annex 3 de la Resolució INT/10/2022 estableix les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica contempla la Diabetis Mellitus tipus I com a exclosa i qualsevol altra diabetis no controlada, amb evidència d’alguna complicació o que pugui dificultar “el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial”, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador, com a causes d’exclusió.

Per tant, la diabetis tipus 1 és una causa d’exclusió. I la tipus 2 i d’altres, dependrà dels facultatius del tribunal en funció de les complicacions derivades.

El Departament d’lnterior i Direcció General de la Policia consideren que cal evitar de manera genèrica qualsevol criteri d’exclusió prèvia en determinades patologies i que sigui una valoració individual, realitzada en el marc del procés selectiu, la que determini quines persones afectes amb aquestes patologies poden continuar el procés i quines haurien de ser excloses.

En el cas de la diabetis tipus 2 ( ja que la 1 ja no entra) s’ha considerat aquesta limitació obeint un criteri de responsabilitat en l’execució de les tasques, tenint en compte les aptituds necessàries d’exigència dels cossos i forces de seguretat i de manera anàloga al tractament de la qüestió que fan altres cossos policials en aquest i en altres països, que, encara que no l’exclouen d’entrada, el limiten totalment en el procés de selecció amb l’objectiu de minimitzar el risc per a la pròpia salut i la de terceres persones.

Un cop reunits amb la Responsable de Seguiment i Valoració Mèdica, com a condició de facultativa mèdica i experta en valoració de l’aptitud psicofísica se’ns ha argumentat que de moment, no hi ha possibilitat d’incloure’ls entre d’altres per les limitacions en l’accés a determinats treballs, com poden ser els que suposin portar armes o conduir algun tipus de vehicle especial (entre d’altres, ja el reglament per portar armes posa limitacions a les persones amb diabetis).

El cos també ens comunica una altra problemàtica que veuen a diari: “l’abús” de peticions que és té un cop estan dins del cos amb demandes tipus: adaptació d’horaris, pauses, baixes etc. arrel de la malaltia.