Es comenta que per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent han de complir els següents requisits: -L’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,...