Compartir aquest contingut ↓

Es comenta que per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent han de complir els següents requisits:

-L’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

– No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

– Calendari vacunal al dia.

-I que, en cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar considerant-se  malaltia de risc per a la CovID-19  una diabetis  mal controlada.

Per tant, serà voluntari el retorn de l’alumnat als centres? Sí, sempre.

Podria anar un alumne amb diabetis al  centre escolar? La resposta estarà determinada en funció del control de la seva diabetis i de si l’endocrinòleg que li fa el seguiment considera junt amb la opinió de la família  que està lo suficientment controlada per anar a l’escola.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

Adjuntem els dubtes  freqüents que us podeu trobar al respecte d’aquesta obertura de centres escolars:

Quan obriran les escoles i els instituts de Catalunya? En la fase 2 de la desescalada, a cadascuna de les regions sanitàries.

Quan obriran els centres que entrin a la fase 2 a finals de maig?A partir de l’1 de juny.

I la resta? A partir de la data d’entrada en vigor de la fase 2.

L’activitat lectiva continuarà sent telemàtica? Sí, fins a final de curs.

Per quins motius els centres atendran presencialment els alumnes que hi assisteixin de manera voluntària?

1) l’Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació: 6è de primària,4t d’ESO,2n de batxillerat,2n curs de cicles d’FP i de règim especial

2) Tutories personalitzades a tots els cursos, per a l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.

3) Atenció d’alumnes de 3-6 anys, prioritàriament,  per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals.

Quines mesures s’hauran de garantir?

  • Rentat de mans. En els accessos a l’edifici i en punts estratègics també es disposarà de solució hidroalcohòlica.
  • Distància física de dos metres.
  • On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el personal docent i no docent i els alumnes han de portar mascareta.
  • Entrada i sortida del centre diferenciada per grups, en intervals de 15-20 minuts.
  • Evitar espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
  • Cada centre tindrà un pla específic d’obertura, adequat a les instruccions del departament i al Pla d’Educació aprovat pel Procicat.

Obriran els menjadors escolars? No. Es continuaran recarregant les targetes moneder dels alumnes que tenen beca menjador.

Funcionarà el transport escolar? Només en casos específics i necessaris. S’hi aplicaran les mesures existents en el transport públic.

Podran obrir les llars d’infants? Sí, si compleixen les mesures sanitàries i d’higiene.

  • Només s’acolliran infants d’1 a 3 anys (es descarta la franja de 0-1)
  • Es prioritzaran els infants les famílies dels quals necessitin conciliació laboral.

-I les escoles d’educació especial? El Departament d’Educació està treballant un pla específic per aquest final de curs, que es concretarà properament.

-Quins alumnes, docents i treballadors NO PODRAN assistir als centres?

  • Els que presentin simptomatologia compatible amb la covid19.
  • Els que convisquin o hagin tingut contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Els que no tinguin el calendari vacunal al dia.
  • Els treballadors de més de 60 anys.
  • Els treballadors o alumnat que pateixin una patologia prèvia que els fa vulnerables a la Covid19 o que formen part d’un col·lectiu de risc.( amb el tema del risc referent a la diabetis ja hem concretat a la primera part d’aquest escrit les possibilitats d’assistir-hi)

 

Respecte de les CLAUS SOBRE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EL PROPER CURS 2020-2021

-L’assistència a les activitats lectives tornarà a ser obligatòria.

-Es mantindran les mesures d’higiene i seguretat.

-Els grups continuaran sent d’un màxim de 13 alumnes a infantil i primària i de 15 a secundària.

-El juny el Departament d’Educació trametrà als centres instruccions i orientacions perquè elaborin un pla de contingència.

-Caldrà tenir en compte tots els espais de cada centre i si és necessari adequar-los per a l’activitat docent.

-El pla determinarà les mesures en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia.

 

Es recomana parlar amb cada escola ja que cadascuna adapta el pla segons les pròpies condicions.