Compartir aquest contingut ↓

En data 24 de maig 2022 va sortir una notícia respecte del servei per donar suport a l’alumnat amb necessitats especials en l’àmbit de la salut on es comentava el pressupost assignat per dita tasca.

El Govern ha autoritzat al Departament d’Educació a contractar el servei de monitoratge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia personal i a la regulació de la conducta que cursa l’etapa educativa obligatòria i segon cicle d’educació infantil als centres públics de Catalunya, així com el servei per atendre l’alumnat amb necessitats especials en l’àmbit de la salut.

La figura del monitoratge dona suport a l’educació inclusiva i és una valuosa ajuda a l’aula per als docents per tal d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat del grup-classe.

Les funcions del monitoratge són, doncs, atendre l’alumnat que té necessitats educatives especials greus que requereixen un suport específic en relació amb els següents àmbits: la cura i la higiene; la mobilitat i els desplaçaments; la regulació de la conducta, i la salut i la seguretat. Aquesta atenció es fa dins de l’aula, en altres espais del centre docent i en les sortides fora de l’escola.

A l’ADC hem preguntat al Departament d’Educació en què es traduirà exactament aquesta partida pressupostària i la seva resposta ha estat que la previsió és que hi hagi un increment important de monitors i monitores de suport pel curs vinent a tota Catalunya, també dels que es puguin formar per acompanyar alumnat amb diabetis  i que la capacitació dels monitors i monitores per atendre l’alumnat amb necessitats de salut recau en el Departament de Salut que la realitza mitjançant el CAP de referència dels centres educatius.