Compartir aquest contingut ↓

Moltes famílies, escoles i inclús treballadors/es socials dels CAP’s ens han trucat per resoldre dubtes respecte a com està la situació de trobar un acompanyament per a les sortides escolars d’aquest any.

Segons el Departament d’Educació:

Les escoles amb alumnat amb necessitats de salut a l’inici del curs tenien a la seva disposició i van omplir, un document escolar “d’Autorització de la cessió de dades” per realitzar el seguiment dels infants per part de l’equip de referència del centre d’atenció primària (CAP) de l’escola.

A part, en els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” es parla en el seu punt 4 de l’atenció a l’alumnat amb malalties cròniques on s’estableix que tot l’alumnat té dret a ser atès amb pràctiques educatives inclusives i que, la direcció del centre ha de vetllar perquè sigui així. Caldrà vehicular la consulta de dubtes i aclariments necessaris respecte de la malaltia crònica de l’alumne/a mitjançant el CAP de referència corresponent.

La direcció de cada centre escolar s’ha de coordinar conjuntament amb el servei d’infermeria de referència del CAP per engegar cada actuació de manera personalitzada (els centres educatius són coneixedors del seu CAP de referència i, Hospitals de referència en cas de CEE que, sovint està relacionat amb la proximitat).

El servei d’infermeria corresponent del CAP de referència, serà l’encarregat de determinar la necessitat i el grau de suport que requereixen els i les alumnes amb situacions complexes de salut, per les sortides escolars als alumnes que siguin considerats/des d’ alta morbiditat, els/ les que necessitin administració d’insulina (fins i tot amb bomba) o que, tinguin dependència de dispositius. Aquest suport pot suposar l’atenció directa per part de la infermera referent quan sigui necessari o la formació corresponent als professionals del centre educatiu, com poden ser els monitors i les monitores de suport (si n’hi han). A part de les infermeres, l’ADC també fa tasques de formació del perfil d’ acompanyants per ampliar la oferta de personal disponible preparat per realitzar aquestes tasques.

Quins són els criteris que valora el CAP per aconseguir acompanyaments? correspondran a la necessitat dels alumnes, que podran tractar-se de debuts recents o, altres vinculats a la manca d’autonomia entre d’altres.

La direcció del centre educatiu, ha d’elaborar un pla personalitzat d’atenció a l’alumne/a per atendre’n les necessitats, en coordinació amb el CAP de referència.

Com aconseguir un acompanyament a les sortides? Les famílies s’han de posar en contacte amb els centres educatius, dits centres haurien de saber ​el CAP corresponent per coordinar-se amb el servei d’infermeria, qui valorarà la necessitat de l’alumne i en cas necessari formarà els/les monitors/es de suport (en cas que se’n disposi) per poder atendre aquest alumnat i fer les sortides. Si en el centre no hi ha aquest servei, es pot encomanar l’atenció d’aquest alumnat a un altre professional del centre que es consideri idoni i que, de manera voluntària, vulgui fer-se’n càrrec.

En cas de no existir la possibilitat de que algú se’n faci càrrec a l’escola de les sortides es podrà sol·licitar un acompanyant per a l’infant. Per demanar un/a monitor/a de suport cal ​la valoració de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagogic), que valora les necessitats de suport de l’alumnat que ho requereix, en cas que sigui alumnat amb necessitats de salut, també caldrà la valoració del CAP de referència i traslladar-ho als Serveis Territorials corresponents. La gestió del servei de monitors per acompanyaments als centres educatius públics ha estat designada via concurs públic del Dept. d’Educació i les cobreixen les empreses Fundesplai, Basic i Fundació Pere Tarrés amb formació dialectològica a càrrec del CAP segons necessitat de l’alumne.

Per a l’atenció esmentada cal que la família aporti al centre la documentació següent:

  • Autorització signada amb la finalitat de tractar les dades perquè l’alumnat amb necessitats especials en l’àmbit de la salut pugui ser atès en l’horari escolar, al seu centre educatiu, pels i les professionals sanitaris adients del CAP de referència corresponent, o formar o capacitar els i les professionals del centre educatiu o monitors i monitores de suport (si n’hi ha) per atendre les necessitats especials que presenti.
  • Informe del metge o metgessa on s’especifica la descripció de les actuacions en cas d’emergència, es detallen les necessitats i les atencions que necessita l’alumne o l’alumna i consten els telèfons de personal referent sanitari.

Així mateix, hi ha la possibilitat que la família, en cas de disponibilitat horària, es faci càrrec de l’administració de la medicació o de les altres actuacions que necessita l’alumne/a en horari escolar.

La direcció del centre educatiu es pot posar en contacte quan sigui necessari amb la direcció mèdica del centre d’atenció primària (CAP), la qual ha de poder facilitar quan calgui, mitjançant la intervenció de la infermer/a del centre, la formació, la capacitació o l’assessorament entre d’altres mesures. El CAP també ha de facilitar i gestionar el material sanitari utilitzat.