CONDICIONS PER FER LA DONACIÓ

CONDICIONS GENERALS DE DONACIÓ ON-LINE

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’ús de les donacions en línia de la pàgina web www.adc.cat (en endavant, el “Lloc Web”) de la qual és responsable l’Associació de diabetis de Catalunya XXI, ADC (en endavant, l'”ASSOCIACIÓ”).

És obligatori que llegeixi i entengui aquestes condicions generals. Ha d’acceptar-les expressament mitjançant un “clic” a la casella “Accepto la Política de Privacitat i les Condicions Generals de la Donació”.

COM ES REALITZA UNA DONACIÓ?

El donant ha de seguir el següent procés:

  • Clicar al botó de fer la donació amb l’import fixe escollit (5€, 15€, 30€ o 50€).
  • Llegir i acceptar expressament les condicions aquí esmentades i clicar el botó “Donar”.
  • Escollir el sistema de pagament de la seva donació, que pot ser a través de targeta de crèdit o de dèbit. Li garantim la màxima seguretat en el seu pagament i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d’un servidor segur que garanteix la total confidencialitat de les dades de la targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptades en tot moment i només són conegudes pel banc autoritzador, sense que en cap moment es guardin en els nostres servidors.

Els pagaments de les donacions es fan amb tots els sistemes d’encriptació i seguretat.

GARANTIES

En tractar-se d’una donació incondicional destinada als fins especificats en el botó de la donació, la realització de la mateixa no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni cap dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996, d’ordenació de Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
La rendició de comptes i la finalitat de les donacions es mostrarà a través de la memòria econòmica i d’activitats publicades a la web de l’ADC, cada any.

RÈGIM FISCAL

ADC es troba inclosa en les entitats previstes a l’article 16 de la Llei 49/2002.Els donatius, donacions i aportacions realitzades per persones o societats a favor de l’ASSOCIACIÓ donen dret a una deducció  del 80 % en la quota íntegra de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del 40% a l’Impost sobre Societats en cas de ser empresa. Per tal de que s’enviï el certificat s’han de completar correctament totes les dades del formulari en majúscula tal i com surten a l’AEAT quan es fa la declaració.  Aquesta quantitat s’ ha entregat amb caràcter de quota irrevocable i es rebuda com a tal. 

 L’ASSOCIACIÓ no enviarà al donant cap certificat de la seva aportació, a no ser que marqui la casella de que vol rebre el certificat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal recollides en el procés de donació en línia seran tractades d’acord amb el que estableix la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

LEGISLACIÓ APLICABLE

En cas de conflictes d’interpretació i execució derivats de la donació serà d’aplicació la legislació espanyola vigent. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Hidden