Compartir aquest contingut ↓

Per Javier Sanhonorato

L’Estatut dels Treballadors disposa a l’article 37.6 el dret a una reducció de la jornada de treball d’entre un 50% i un 99,99%, per tenir cura d’un menor amb malaltia greu, sent la Diabetis Mellitus Tipus 1 (i altres) una d’elles, i amb la disminució proporcional del salari.

Cal que s’acrediti per Informe mèdic del Servei Públic de Salut la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent.

Estem davant d’una mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. El Tribunal Constitucional, a la STC 26/2011, de 14 de març, ha dit que: “la dimensió constitucional de les mesures normatives tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, tant des de la perspectiva del dret a la no discriminació per raó de les circumstàncies personals (art. 14 CE), com des de la perspectiva del mandat de protecció a la família i a la infància (art 39 CE), ha de prevaldre i servir orientació per a la solució de qualsevol dubte interpretatiu que pugui suscitar-se davant l’aplicació a un supòsit concret de una disposició que afecti la conciliació professional i familiar”.

Per part seva, l’article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors determina la nul·litat de l’acomiadament de les persones treballadores que hagin sol·licitat un dels permisos a què es refereixen els articles 37.4, 5 i 6, podent imposar fins i tot en sentència la indemnització corresponent. I a l’apartat 6, l’article 55, estableix la readmissió immediata del treballador amb abonament dels salaris deixats de percebre.

Si no és per la cura d’un menor i ho és per exemple perquè tenim una sentència a favor d’un treballador/a amb diabetis acomiadat per motiu de salut/malaltia, en aquests casos de discriminació per raó de salut/malaltia es porten mitjançant un procediment especial de tutela de Drets Fonamentals.

El que es busca a la Sentència és que:

  • Es declari l’existència de vulneració de la prohibició de discriminació (directa o indirecta) per raó de malaltia, en el nostre cas la diabetis.
  • Es declari la nul·litat radical de la conducta de l’empresa consistent en l’exclusió, l’acomiadament o la situació que l’empresa hagi provocat.
  • S’ordeni per part del Jutge/Magistrat la cessació immediata d’aquesta conducta.
  • Es condemni l’empresa demandada a incorporar, o reincorporar el treballador a la seva plantilla.
  • Es condemni l’empresa a una indemnització (això no sempre és possible).