SORTIDES ESCOLARS

Des de l’ADC realitzem formacions de diabetis a centres educatius, equips docents i altres professionals en contacte amb infants i joves, oferint protocols, eines i recursos didàctics.
Mantenim un servei permanent d’assessorament i ajuda, i potenciem la formació de l’equip docent i altres perquè estigui capacitat per atendre als infants i adolescents amb diabetis.
L’objectiu és donar normalitat en el seu dia a dia i que el professorat, monitors, entrenadors… tinguin el coneixement de com actuar en cas d’urgència o descompensació de la diabetis i com atendre l’infant o jove durant les sortides escolars.

En cas d’un debut recent o bé d’un infant no autònom on l’equip docent no té la seguretat de poder proporcionar aquesta atenció, es recomana anar amb un acompanyant a les sortides.

L’ADC posa a disposició dels centres educatius un llistat de persones col·laboradores. Es tracta d’un servei extern. Per tal de demanar aquest servei cal contactar a través d’ adc@adc.cat, indicant els dies i lloc de la sortida. El preu recomanat és d’entre 60-80€/dia*. Si la sortida és de més d’un dia i implica fer nit, aquest preu pot augmentar.

També cal tenir en compte que, tal com estableix el Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar**, el director o directora del centre educatiu, com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal ha de vetllar perquè tot el personal del centre educatiu i, si s’escau, el del servei del menjador escolar i d’altres activitats no lectives, estigui informat de què és la diabetis i els trets bàsics per reconèixer una situació de descompensació de la diabetis (hipoglucèmia i hiperglucèmia) i com cal actuar.

Per fer-ho es pot comptar amb la col·laboració de l’Associació de Diabetis de Catalunya (adc@adc.cat / 93 451 34 06).

Durant el curs escolar el Departament d’Educació ofereix el servei d’acompanyament en sortides escolars en casos excepcionals. Per tal de poder sol·licitar aquest servei, la família ha de contactar amb el tutor / la tutora i el director / la directora del centre educatiu al qual pertany l’infant. I serà el centre educatiu el que s’haurà de posar en contacte amb la inspecció educativa dels Serveis Territorials per fer la petició.

*Preu recomanat per l’ADC i pel col·lectiu majoritari que realitza els acompanyaments.

**L’actualització d’aquest document està pendent de la revisió de l’acord marc entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, que actualment s’està iniciant. Fins que no arribi aquest moment, cal que totes les respostes es basin en aquest document.

Requisits per poder realitzar acompanyaments (a complir més d’un):

  • Mínim d’un any d’experiència amb infants amb diabetis tipus 1 (DM1).
  • Professió sanitària (infermeria, dietista, endocrinologia, etc.) o màster en diabetis. S’inclouen també els estudiants de l’àmbit sanitari.
  • Títol de monitor de lleure i/o experiència avalada per l’ADC en campaments o colònies per infants o joves amb diabetis.

A més, és obligatori disposar del certificat de negativa d’antecedents penals / sexuals.

Tasques a realitzar:

  • Supervisar les glucèmies de l’infant durant tota la sortida escolar i durant la nit, si la sortida és de més d’un dia.
  • Administrar insulina segons les racions d’hidrats de carboni corresponents, en cas que l’infant no sigui autònom.
  • Actuar davant les situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, hiperglucèmies, etc.)
  • Adaptar les pautes de tractament durant la sortida, o durant els dies de l’excursió, en funció de l’exercici o d’algun desequilibri.
  • Proporcionar educació sanitària, promoure l’autoestima i l’autonomia de l’infant.
  • Normalitzar i donar visibilitat de la diabetis, en especial als companys de l’infant.
  • Col·laborar amb les tasques de l’equip docent i potenciar el treball en equip.