SORTIDES ESCOLARS

Des de l’ADC realitzem formacions en diabetis a centres educatius, equips docents i altres professionals en contacte amb infants i joves, oferint protocols, eines i recursos didàctics.
Mantenim un servei permanent d’assessorament i ajuda, i potenciem la formació de l’equip docent i altres perquè estigui capacitat per atendre als infants i adolescents amb diabetis.
L’objectiu és donar normalitat en el seu dia a dia i que el professorat, monitors, entrenadors… tinguin el coneixement de com actuar en cas d’urgència o descompensació de la diabetis i com atendre l’infant o jove durant les sortides escolars.

En cas d’un debut recent o bé d’un infant no autònom on l’equip docent no té la seguretat de poder proporcionar aquesta atenció, es recomana anar amb un acompanyant a les sortides.

L’ADC posa a disposició dels centres educatius un llistat de persones col·laboradores. Es tracta d’un servei extern. Per tal de demanar aquest servei cal contactar a través d’ adc@adc.cat, indicant els dies i lloc de la sortida. El preu recomanat és d’entre 60-80€/dia*. Si la sortida és de més d’un dia i implica fer nit, aquest preu pot augmentar.

També cal tenir en compte que, tal com estableix el Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar**, el director o directora del centre educatiu, com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal ha de vetllar perquè tot el personal del centre educatiu i, si s’escau, el del servei del menjador escolar i d’altres activitats no lectives, estigui informat de què és la diabetis i els trets bàsics per reconèixer una situació de descompensació de la diabetis (hipoglucèmia i hiperglucèmia) i com cal actuar.

Per fer-ho es pot comptar amb la col·laboració de l’Associació de Diabetis de Catalunya (adc@adc.cat / 93 451 34 06).

Durant el curs escolar el Departament d’Educació ofereix el servei d’acompanyament en sortides escolars en casos excepcionals. Per tal de poder sol·licitar aquest servei, la família ha de contactar amb el tutor / la tutora i el director / la directora del centre educatiu al qual pertany l’infant. I serà el centre educatiu el que s’haurà de posar en contacte amb els professionals referents del Servei Territorial corresponent per fer la petició. (Els directors i directores dels centres tenen el contacte de professionals referents del seu ST o de la coordinació de Serveis Educatius del territori, també poden fer arribar les consultes o incidències al territori a través de l’EAP).

Els centres tenen indicació d’omplir el formulari de salut i contactar amb el CAP de referència per tal de sol·licitar la valoració corresponent als serveis de Salut amb l’objectiu de trobar el suport adient, que pot ser mitjançant la intervenció al centre per part de l’equip d’infermeria del CAP de referència, la formació corresponent al monitor o monitora de suport o altre personal del centre si s’escau o una intervenció conjunta. I en cas de produir-se alguna incidència respecte a la solució més adequada per l’alumnat amb necessitats de salut, cal que informin a la coordinació de Serveis Educatius del seu Servei Territorial perquè siguin coneixedors i prenguin les mesures adients. (En principi hi ha  coordinació entre el centre educatiu i el CAP de referència conjuntament amb els Serveis Territorials i, les Regions Sanitàries estant treballant per facilitar la coordinació entre el centre educatiu i el CAP de referència).

*Preu recomanat per l’ADC i pel col·lectiu majoritari que realitza els acompanyaments.

**L’actualització d’aquest document està pendent de la revisió de l’acord marc entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, que actualment s’està iniciant. Fins que no arribi aquest moment, cal que totes les respostes es basin en aquest document.

Requisits per poder realitzar acompanyaments (a complir més d’un):

  • Mínim d’un any d’experiència amb infants amb diabetis tipus 1 (DM1).
  • Professió sanitària (infermeria, dietista, endocrinologia, etc.) o màster en diabetis. S’inclouen també els estudiants de l’àmbit sanitari.
  • Títol de monitor de lleure i/o experiència avalada per l’ADC en campaments o colònies per infants o joves amb diabetis.

A més, és obligatori disposar del certificat de negativa d’antecedents penals / sexuals.

Tasques a realitzar:

  • Supervisar les glucèmies de l’infant durant tota la sortida escolar i durant la nit, si la sortida és de més d’un dia.
  • Administrar insulina segons les racions d’hidrats de carboni corresponents, en cas que l’infant no sigui autònom.
  • Actuar davant les situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, hiperglucèmies, etc.)
  • Adaptar les pautes de tractament durant la sortida, o durant els dies de l’excursió, en funció de l’exercici o d’algun desequilibri.
  • Proporcionar educació sanitària, promoure l’autoestima i l’autonomia de l’infant.
  • Normalitzar i donar visibilitat de la diabetis, en especial als companys de l’infant.
  • Col·laborar amb les tasques de l’equip docent i potenciar el treball en equip.