Política de compra

  1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
    1. 1 CONDICIONS DE COMPRA

Els presents termes i condicions generals de venda regulen de manera integral totes les transaccions de venda que es puguin oferir, prestar o realitzar des de l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, situada a la pàgina web www.adc.cat

A l’usar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions per la qual cosa li recomanem que les llegeixi detingudament. Si vostè no està d’acord amb elles, haurà d’abandonar el lloc web.

  1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de compra estan disponibles en dues modalitats: Donacions i Colònies / Campaments per a infants amb diabetis, aquestes condicions són d’aplicació per a tots els serveis i activitats promocionats i oferts per l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, que hagin estat realitzats a través de la pàgina web www.adc.cat (en endavant “lloc web”).

Al realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir productes i activitats sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través de la pàgina web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles comandes que hagin estat sol·licitats per algun client amb el que pugui existir alguna diferència / controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està violant alguna de les condicions de compra especificades o estigui participant en alguna activitat delictiva.

Podrem actualitzar les presents condicions de compra, així com l’avís legal, en qualsevol moment. Vostè sempre podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles “Condicions de Compra” i “Avisos Legals”.

1.1. Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, totes les dades necessàries per a l’accés i utilització dels serveis d’aquest lloc web. Aquestes hauran de ser veraces, actuals i accepten que podrem fer ús d’elles per posar-nos en contacte amb vostè, si cal.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com a obligatòria, ja que de no fer-ho, no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errors en el lliurament com a conseqüència de l’error o omissió d’aquestes dades.

L’usuari haurà de fer un ús adequat dels serveis i activitats inclosos al lloc web, sempre de conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi al seu funcionament.

1.2. Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d’Internet es pot garantir com a segura davant d’accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol error de seguretat llevat que es degui a la nostra negligència.

Així mateix, vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

  1. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

Tots els serveis i activitats que s’ofereixen en aquest lloc web són directament serveis oferts per associats o no associats de l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, amb CIF G60219763 i al C / Consell de Cent, 143 -1r3ª. 08.015. Barcelona (Barcelona).

2.1. Procediment de compra

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar els serveis i activitats desitjats. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir el producte a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podrà crear i accedir al seu compte.

En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir el seu email i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop estigui al seu compte podrà continuar la seva compra i finalment confirmar la comanda.

2.2. Contracte amb Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, i acceptació de comandes

La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al seu compte. Després de confirmar la compra, rebrà un correu electrònic com a justificant de recepció, però això no implicarà que la comanda hagi estat acceptada, ja que estaran subjectes a la nostra posterior comprovació i acceptació.

2.3. Forma de pagament i seguretat

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes per a les que s’hagi completat i verificat el pagament de la mateixa.

El pagament s’ha de fer mitjançant, targeta de crèdit i dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya), i PayPal.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicat de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes / serveis podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

L’usuari podrà fer ús, per a l’abonament dels productes / serveis adquirits a través del web, de les següents formes de pagament:

Targeta de crèdit, a través d’una passarel·la de pagaments (TPV Virtual): En aquest supòsit, les dades de l’Usuari i de la compra seran introduïdes i transmesos directament per l’Usuari a l’entitat titular de la passarel·la. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual client s’autentica davant el seu bancs emissor i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent. L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nombre, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (en el revers de la seva targeta). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents. El comprador pot pagar la seva comanda mitjançant la passarel·la bancària ES42 2100 3291 9621 0029 6794.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

PayPal: En aquest supòsit, l’usuari haurà d’estar registrat prèviament i ser usuari de PayPal. Per realitzar el pagament, se sol·licitarà la identificació com a usuari de PayPal, bé per pagar amb la targeta de crèdit, bé per pagar amb el seu saldo PayPal.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és 934513406 o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic adc@adc.cat

2.5 Colònies i Campaments

El mínim d’inscripcions per realitzar l’activitat serà de 20 usuaris, en el cas que no hi hagi aquest mínim d’inscripcions, l’associació es reserva la possibilitat d’anul·lar el grup.

L’associació podrà cancel·lar el programa contractat, si no s’arriba al mínim d’inscripcions previst per a aquest, oferint plaça en altres dates disponibles.

Aquestes activitats estan dirigit exclusivament als infants amb diabetis, germans, cosins o amics, l’objectiu d’aquestes activitats és millorar el seu aprenentatge i acceptació de la malaltia.

2.6. Socis

Els usuaris que vulguin donar-se d’alta amb socis, han d’emplenar el formulari establert al nostre web. La condició de soci és personal i intransferible. Podran ser socis aquelles persones físiques o jurídiques amb capacitat legal. En cas de ser menor d’edat hem de comptar amb el consentiment escrit de tutor o tutors legals.

A través d’aquest formulari, els usuaris hauran de facilitar les seves dades personals identificatives, dades de contacte i dades bancàries.

Els socis, hauran de satisfer una quota, que podrà ser d’una quota individual de 60 €, quota jubilat / pensionista de 50 € o una quota familiar de 3 o més membres de 120 € de forma anual.

Els socis tenen la responsabilitat de mantenir les seves dades actualitzades i comunicar qualsevol modificació a l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC.

Els socis hauran de no revelar o transmetre cap número de soci o qualsevol altre identificatiu a terceres persones, així com la resta de dades personals que poguessin ser utilitzades en contra dels interessos de l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC o de tercers.

Els socis estan obligats a fer un ús correcte, dels drets i avantatges que ofereix aquesta condició.

L’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC es reserva el dret a denegar o retirar la condició de soci si té coneixement de conductes que vagin en contra de la llei, la moral, els bons costums, així com aquells termes i condicions que s’haguessin pactat particularment amb el soci.

Finalment, els socis podran donar-se de baixa de la seva condició com a socis, en qualsevol moment, per a això s’han d’adreçar a adc@adc.cat identificant-se com a soci expressant la seva voluntat de donar-se de baixa.

2.7 Dret de desistiment

En virtut de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, informem que d’acord amb l’article 103 lletra l de la Llei de Consumidors no és procedent el dret de desistiment, per la naturalesa del subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

2.8 Modificacions

Per tal de millorar les prestacions de la pàgina web de l’Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment el contingut o la presentació, configuració, especificacions i serveis de la pàgina web, de forma unilateral. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars, preus i productes exposats a la web.

2.9 Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  1. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fora contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resultessin nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

  1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Associació de Diabetis de Catalunya XXI -ADC, es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s’han de deixar d’utilitzar els serveis de la web.

En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats il·legals o no oposables per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc es troba situat i és operadors d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals nacionals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l’acompliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, juntament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquesta web, poden emmagatzemar-se, arxivar i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.