Compartir aquest contingut ↓

A continuació us comentem alguns  aspectes de les modificacions  a la prestació CUME (realitzats durant aquest estiu 2023) relacionades amb l’edat del menor, famílies monoparentals, etc.

 

Els aspectes més rellevants que han estat modificats estan relacionats amb:

 1. Edat del menor.
 2. Famílies monoparentals.
 3. Cònjuges o parelles de fet de causants majors de 18 anys.
 4. Nul·litat, separació, divorci, extinció de parella de fet i víctimes de violència de gènere.
 5. Modificació de les pròrrogues del subsidi.

 

1.Edat del menor:

 

Es modifiquen els arts. 2 i 4 del RD-CUME, per ampliar l’edat i les circumstàncies que ha de complir el causant perquè el progenitor pugui accedir a la prestació o continuar mantenint-la.  Els canvis més importants són els següents:

 • Reconeixement a causants entre els 18 i 23 anys. Un cop complerts els 18 anys, es podrà reconèixer la prestació fins que el causant compleixi els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits establerts als apartats anteriors, excepte l’edat.

Apreciacions: fins ara només es podia prorrogar més enllà dels 18 anys la prestació que s’estigués percebent. Un cop extingida i superats els 18 anys, ja no es podia tornar a reconèixer. Ara sí, sempre que el diagnòstic de la malaltia fos anterior als 18 anys.

 • Durada màxima ordinària fins a 23 anys. Es mantindrà la prestació econòmica fins als 23 anys quan, assolida la majoria d’edat, persisteixi el patiment del càncer o la malaltia greu, diagnosticada anteriorment, i subsisteixi la necessitat d’hospitalització, tractament i cura durant aquest.

 

 • Durada màxima extraordinària fins a 26 anys. Així mateix, es mantindrà la prestació econòmica fins que el causant compleixi els 26 anys si abans d’assolir els 23 anys acredités, a més de la necessitat de cures que exigeix la norma, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Apreciacions: el grau de minusvalidesa s’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per Serveis Socials o per l’òrgan competent de la CCAA i/o mitjançant una resolució judicial de nomenament de curador amb facultats de representació plenes per a tots els actes jurídics. Es mantindrà la prestació econòmica fins als 23 anys quan, assolida la majoria d’edat, persisteixi el patiment del càncer o la malaltia greu, diagnosticada anteriorment, i subsisteixi la necessitat d’hospitalització, tractament i cura durant aquest, en els termes i amb la acreditació que s’exigeixen als apartats anteriors. Això no obstant, complerts els 18 anys, es podrà reconèixer la prestació fins que el causant compleixi els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits establerts als apartats anteriors, llevat de l’edat.

Així mateix, es mantindrà la prestació econòmica fins que el causant compleixi els 26 anys si abans d’assolir els 23 anys acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Disposició transitòria. Les persones treballadores que hagin percebut el subsidi i se’ls hagi extingit per complir el causant 23 anys abans de l’1 d’abril del 2023 podran tornar a sol·licitar la prestació sempre que el causant acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% abans d’assolir aquesta edat i se segueixi reunint la resta de requisits per accedir a aquest dret.

 

 1. Famílies monoparentals

 

Es modifiquen els arts. 2 i 4 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol (d’ara endavant RD-CUME), per permetre l’accés a aquestes prestacions a les famílies monoparentals. S’inclou en la situació protegida de la prestació a més de la reducció de jornada que duguin a terme les persones progenitores, guardadores amb fins d’adopció i acollidores de caràcter permanent, quan totes dues treballin, aquella que realitzi la persona progenitora que conforme família monoparental per al fi de cura previst per la norma.

 

En consonància s’exigeix que, en el supòsit de famílies monoparentals, així com quan qui s’ocupi de la cura directa, continuada i permanent de la persona afectada per càncer o una altra malaltia greu sigui el cònjuge o parella de fet d’aquesta, s’ha d’acreditar que la persona progenitora, guardadora o acollidora, o el cònjuge o parella de fet, està afiliada i en alta en algun règim públic de Seguretat Social. A efectes de la prestació per cura de fills o persones subjectes a guarda amb fins d’adopció o acolliment amb caràcter permanent, menors de 18 anys, afectats per càncer o una altra malaltia greu, es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball que, d’acord amb el que preveu la Llei de l’Estatut dels Treballadors, duguin a terme les persones progenitores, guardadores amb finalitats adopció i acollidores de caràcter permanent, quan totes dues treballin, o quan només hi hagi una persona progenitora per tractar-se de famílies monoparentals, per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu inclosa al llistat que figura a l’annex del reial decret.

 

 1. Cònjuges o parelles de fet de causants majors de 18 anys

 

Es modifiquen els apartats. 1 i 2 de l’article 4 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol (d’ara endavant RD-CUME), per permetre l’accés a aquestes prestacions CUME a les parelles que poguessin constituir els causants que tinguin complerta l’edat de 18 anys i necessitin cures directes, continuades i permanents.

 

 • Seran persones beneficiàries del subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu les persones treballadores, per compte aliè i per compte propi i assimilades qualsevol que sigui el seu sexe, que redueixin la seva jornada de treball en, almenys, un 50 per 100 de la durada, sempre que reuneixin la condició general d’estar afiliades i en alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. Quan, complits els 18 anys d’edat, la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui en sigui el cònjuge o parella de fet sempre que acrediti les condicions per ser-ne persona beneficiària. […]

 

 • Dins de cada unitat familiar, ambdues persones progenitores, guardadores o acollidores han d’acreditar que estan afiliades i en situació d’alta en algun règim públic de Seguretat Social o només una, si l’altra, per raó de l’exercici de la seva activitat professional, està incorporada obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional. El requisit d’estar afiliat i en alta s’entendrà complert en aquells supòsits en què la persona progenitora, guardadora o acollidora del menor, que no és beneficiària de la prestació, tingui subscrit un Conveni especial al Sistema de la Seguretat Social per realitzar la seva activitat laboral en un país amb què no existeixi instrument internacional de Seguretat Social. En el supòsit de famílies monoparentals, així com quan qui s’ocupi de la cura directa, continuada i permanent de la persona afectada per càncer o una altra malaltia greu sigui el cònjuge o parella de fet d’aquesta, s’ha d’acreditar que la persona progenitora, guardadora o acollidora , o el cònjuge o parella de fet, es troba afiliada i en alta en algun règim públic de Seguretat Social.

 

 1. Nul·litat, separació, divorci, extinció de parella de fet i víctimes de violència de gènere

 

El criteri general per reconèixer i mantenir el dret al subsidi és que tots dos progenitors, acollidors o guardadors estiguin treballant. Per això, l’absència o la pèrdua del treball d’algun d’ells suposaria que l’altre cònjuge -o assimilat- no pogués accedir a la prestació o perdés el dret que tingués reconegut. L’experiència dels anys de vigència d’aquesta prestació ha evidenciat que aquesta exigència podria suposar una desprotecció d’algunes situacions familiars, com ara la separació, el divorci, l’extinció de parella de fet i les víctimes de violència de gènere. Per tal de donar una solució a aquestes situacions, s’han modificat els arts. 4.4 i 5.3 del RD-CUME, destacant com a canvis més importants els següents:

 • Reconeixement del dret. Es permet accedir a la prestació, en els supòsits descrits anteriorment, a qui convisqui amb el menor encara que l’altre cònjuge –o assimilat- no treballi. “En els casos de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre així com quan s’acrediti ser víctima de violència de gènere, el dret serà reconegut a la persona progenitora, guardadora o acollidora que convisqui amb la persona malalta, encara que l’altre no treballi, sempre que es compleixin la resta dels requisits exigits. Si ambdues persones progenitores, guardadores o acollidores tenen dret al subsidi, aquest pot ser reconegut a favor de la determinada de comú acord. Mancant acord i de previsió judicial expressa, s’atribuirà la condició de persona beneficiària del subsidi a aquella a qui es concedeixi la custòdia del menor i, si aquesta fos compartida, a la qual ho sol·liciti en primer lloc”.

 

 • Extinció.s’han fet modificacions perquè es permeti mantenir la prestació a qui convisqui amb el menor encara que l’altre cònjuge –o assimilat– perdi la feina.

 

El subsidi s’extingirà: […]

 • Quan una de les persones progenitores, guardadores o acollidores del causant, cònjuge o parella de fet cessi en la seva activitat laboral, sense perjudici que quan aquesta es reprengui es pugui reconèixer un nou subsidi si s’acredita per la persona beneficiària el compliment de els requisits exigits i sempre que el causant continuï requerint la cura directa, contínua i permanent. En els supòsits de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, així com quan s’acrediti que és víctima de violència de gènere, en què el dret al subsidi s’hagi reconegut a favor de la persona progenitora, guardadora o acollidora que convisqui amb la persona malalta, únicament s’extingeix quan sigui aquesta persona progenitora, guardadora o acollidora que tingui dret al subsidi qui cessi en la relació laboral.

 

 1. Modificació de les pròrrogues del subsidi

 

S’han modificat els apartats 1 i 3 de l’art. 7 del RD-CUME, de manera que ara les pròrrogues del subsidi es faran amb la següent periodicitat [màxima]: 1 mes (reconeixement), 2 mesos (1a pròrroga) i 4 mesos (resta de pròrrogues).

El subsidi es reconeixerà per un període d’un mes, prorrogable inicialment per un període de dos mesos i successius de quatre mesos, quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, continuada i permanent del causant, que s’acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent responsable de l’assistència mèdica del causant i, com a màxim, fins que compleixi els 23 anys o els 26 anys si acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

Quan la necessitat de cura directa, contínua i permanent del causant, segons s’acrediti a la declaració mèdica emesa a aquest efecte, sigui inferior a dos o, si escau, quatre mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que consti a l’informe .» Aquesta nova periodicitat, tal com estableix la disposició transitòria primera, també és aplicable als subsidis en vigor o pendents de reconèixer a la data d’entrada en vigor del Reial decret.

La regulació establerta a l’article 7.1 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, pel que fa a la pròrroga del dret al subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, també és aplicable als subsidis ja reconeguts que s’estiguin percebent a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret i als altres que hagin estat sol·licitats amb anterioritat a aquesta data i estiguin pendents de resolució, sempre que aquesta sigui estimatòria.

 

Font consultada https://www.fraternidad.com/ca-ES/noticias/real-decreto-6772023-de-18-de-julio-modificaciones-en-la-prestacion-cume